Věrnostní program

kompletní znění

Věrnostní program

Pravidla a podmínky věrnostního programu

1. Provozovatelem věrnostního programu je firma Karel Vávra - potraviny s.r.o. se sídlem Praha 2, Uruguayská 21/77, PSČ 120 00, IČO 271 08 830, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C 96870/MSPH(dále jen "Provozovatel").

1.1.1 -Při využívání naší zákaznické karty – dále jen "karty" Vám poskytujeme věrnostní body - dále jen "body", po nasbírání dostatečného počtu těchto bodů zákaznický kredit – dále jen "kredit" za Vaše nákupy. Proto je potřebné, abyste před nebo v průběhu markování vašeho nákupu předložili svou zákaznickou kartu, kterou naši pracovníci digitálně zaznamenají.

1.1.2 -Servis pro všechny dotazy k zákaznické kartě je Vám k dispozici na naší prodejně u všech zaměstnanců, nebo na www.potravinyvavra.cz ,

facebooku: facebook.com/nonstoppotravinyvavra ,

emailu: potr.vavra@gmail.com

1.1.3 -Karty jsou anonymní, není k nim přiřazováno jméno a ani jiný osobní údaj, proto je po Vás nevyžadujeme.

-Není možno body manuálně upravovat, nebo je přičítat/odečítat na jinou než aktuálně načtenou kartu.

-Převzetím zákaznické karty souhlasí držitel s těmito pravidly věrnostního programu.

1.1.4 -Karta není podmíněna žádnou registrací a nezakládá členství.

-Karta je vlastnictvím provozovatele.

-Kartu získá zákazník formou nabídky od obsluhy prodejny, nebo na vyžádání na pokladně pouze naší prodejny, a to bez uvádění osobních údajů.

-Vydání karty není podmíněno dosažením žádné věkové hranice.

-Ztrátu Karty není nutno oznamovat, novou kartu lze získat na kterékoli pokladně, nebo u kteréhokoli zaměstnance. Při ztrátě karty není možno přenést kredit, nebo body ze ztracené karty na kartu novou.

-Naleznete-li kartu, odevzdejte jí prosím na kterékoliv pokladně naší prodejny.

-Platnost karty není časově omezena. Zaniká ztrátou, mechanickým poničením, nečitelností čárového kódu nebo rozhodnutím provozovatele o ukončení věrnostního programu.

-Chcete-li Kartu zneplatnit, mechanicky (např. přestřižením Karty) ji znehodnoťte a ekologicky zlikvidujte, nebo odevzdejte na pokladně prodejny. Digitální podobu karty v aplikaci ESO market lze vymazat nebo změnit, při takové změně či vymazání není možno kartu obnovit.

-Karta platí pouze na provozovně Karel Vávra - potraviny s.r.o.

1.2.1 POUŽITÍ VĚRNOSTNÍ KARTY A JEJÍ VÝHODY

-Kartu není nutné nosit u sebe v případě, že má držitel tuto kartu naskenovanou do aplikace ESO Market na mobilním zařízení, takto uchovaná karta lze načíst skenerem na pokladně, případně lze opsat kód karty manuálně obsluhou pokladny.

-Slevu formou kreditu lze uplatnit okamžitě, jestliže je na kartě již dosažený kredit.

-Kartu načítá obsluha pokladny, nebo zákazník na vyzvání obsluhou pokladny. V případě načtení z displeje mobilního zařízení zákazníka je zákazník vyzván obsluhou pokladny k jejímu načtení pomocí pokladního skeneru.

-Zákazník získá věrnostní body za každý nákup v hodnotě 300 Kč a více, po dosažení 3000 bodů je zákazníkovi načten kredit ve výši 300 Kč, který může čerpat již při dalším nákupu výhradně na naší prodejně. V případě, kdy je na kartě dosažena hranice pro získání finančního kreditu poprvé, je finanční kredit možné použít až při dalším nákupu.

-způsob přičítání bodů a kreditu:

1 Kč = 1bod

3000 bodů = 300 Kč ve formě kreditu.

Nákup za 300 Kč a více = 300 bodů a více za každou další 1 Kč hodnoty nákupu

tzn. 346 Kč = 346 bodů, 589 Kč = 589 bodů, 1846 Kč = 1846 bodů atp.

Při nákupu v hodnotě 0-299 Kč nevzniká žádný nárok na věrnostní body.

Platby v hotovosti akceptujeme pouze v CZK.

-Informace o výši bodů, nebo výše aktuálního použitelného kreditu je uvedena na účtence posledního nákupu, nebo na dotaz u zaměstnanců prodejny.

-Kredit lze čerpat postupně, nebo v plné výši na daný nákup.

-Kartu nelze využít při nákupu většího než obvyklého množství jednoho artiklu. Obvyklým množstvím se rozumí méně než 4 kartony. Vedení prodejny si vyhrazuje právo na subjektivní uvážení, zda je množství u daného artiklu obvyklé či nikoli.

-Kredit nelze "vybrat" jako hotovost, a to žádným způsobem, může být využit pouze pro slevu celkové ceny aktuálního nákupu.

-Při použití již dosaženého finančního kreditu a jeho odečtení z hodnoty daného nákupu, je takový nákup ohodnocen body, vypočítaných na základě hodnoty nákupu až po slevě formou kreditu.

-Při stornu uzavřeného a zaplaceného paragonu či položek paragonu je automaticky odečten odpovídající počet bodů z karty, která byla načtena v tomto paragonu.

-Při stornu uzavřeného a zaplaceného paragonu či položek paragonu, který byl zaplacen výhradně formou slevy pomocí kreditu popř. jeho část, není vrácena hotovost, ale kredit na kartu, která byla načtena do daného paragonu. Hotovost je vrácena tehdy, pokud vracená částka přesahuje hodnotu uplatněného kreditu a v nákupu byla použita k zaplacení hotovost či platební karta.

1.2.3 SORTIMENT, NA KTERÝ SE VĚRNOSTNÍ KARTA NEVZTAHUJE.

-Za sortiment níže nelze body a finanční kredit získat ani uplatnit:

-Sortiment cigaret, zahřívaného a ostatního tabáku.

-Další výrobky obsahující nikotin.

-Výrobky pro "vaping" a elektronické cigarety.

-Veškeré vratné obaly (láhve, pivní a jiné přepravky, další vratné obaly, na které se vztahuje finanční záloha při koupi).

-Telefonní kupóny a karty SIM.

1.2.4. Ztráta karty, odcizení, poškození.

-Při ztrátě karty nevzniká držiteli nárok na jakoukoli náhradu bodů či dosaženého kreditu.

-Při vydání nové karty není možný přenos bodů či kreditu a to především z důvodu anonymity.

2. DOBA TRVÁNÍ PROGRAMU:

-Program trvá od 12.06.2024 do odvolání.

-program a vše s ním spojené se koná výhradně v prodejně Karel Vávra - potraviny s.r.o. se sídlem Praha 2, Uruguayská 21/77, PSČ 120 00, IČO 271 08 830

2.1.

-Práva a povinnosti provozovatele:

Provozovatel je oprávněn posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoli otázce s programem spojené. Provozovatel má právo vyloučit kteroukoli kartu, jejíž držitel porušuje pravidla programu a nebo byl z porušování pravidel důvodně podezřelý, a to bez nároku na náhradu bodů či kreditů. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli pozměnit nebo upravit pravidla programu či program změnit nebo zrušit, a to bez udání důvodů a stanovení náhrady. Takové rozhodnutí je účinné ode dne uveřejnění v provozovně provozovatele nebo kterémkoli médiu jím spravovaném či užívaném (web, facebook).

V Praze dne: 12.06.2024